...

Regulamin sklepu SECO Engineering

20.03.2023

§ 1 Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy Seco, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.seco-e.pl
prowadzony jest przez Seco Engineering s.c. Artur Szopiński, Krzysztof
Rupniewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospopdarki, NIP: 9452169966, REGON: 122655070.

2) Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze
Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1) Klient/Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Seco Engineering s.c. Artur Szopiński, Krzysztof Rupniewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9452169966, REGON 122655070.

3) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.seco-e.pl

5) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8) Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

9) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.

10) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.

11) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

12) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy:
Seco Engineering s.c.
ul. Gzichowska 115
42-504 Będzin

2) Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@seco-e.pl

3) Numer telefonu Sprzedawcy: 32 363 38 75

4) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Alior Bank 50 2490 0005 0000 4500 4685 7171

6) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w
godzinach 7:00 – 15:00

§ 4 Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie
Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
Konta.

3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

4) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych:

– imię, nazwisko/nazwa firmy, NIP
– pełne dane do wystawienia dokumentu sprzedaży/faktury VAT
– adres doręczenia
– dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu.

2) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3) Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. 

§ 6 Zasady składania Zamówienia

1) W celu złożenia Zamówienia należy:
– zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości
złożenia Zamówienia bez rejestracji;
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
– jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji –
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane
do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
– przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
– odbiór osobisty dostępny pod adresem: Seco Engineering s.c.

42-504 Będzin ul. Gzichowska 115

2) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
– płatność za pobraniem;
– płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
– płatności elektroniczne – ,,Przelewy24”

3) Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3) W przypadku wyboru przez Klienta:
– płatności przelewem albo płatności elektronicznych – Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
– płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany
jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
– płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – Klient
obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówionego towaru w terminie 5 dni od
daty otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru;
– jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia;

4) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
c) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu,
Produkt będzie gotowy do odbioru następnego dnia roboczego.

5) Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta
liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub
płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze
osobistym – następny dzień roboczy licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

6) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

7) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.

4) Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6) Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
d) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu;

7) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 10 Reklamacja i gwarancja

1) Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.

3) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w
niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na
stronie Sklepu.

4) Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Klienta
składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni.

6) Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2) Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń.

Załączniki

Wszystkie załączniki do niniejszego regulaminu można pobrać tutaj

Koszyk
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.